उपप्रध्यापक डा भट्टराईलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान

8f e§/fO{nfO{ cGt/f{li6«o cjf8{ a]nfotsf] hg{n ckm Ph's];g ln8/l;kn] sf7df8f}F ljZjljBfnosf :s'n ckm Ph's]zgsf pkk|fWofks 8f  k|sfzrGb| e§/fO{nfO{{ Od/fN8 OPkmPd8L @)!% sf] ;jf]{Ts[i6 cjf8{cGtu{t d:6sd]G8]an cjf8{af6 ;Ddflgt u/]sf] 5 . tl:a/ M lji0f' g]kfn, /f;;

बेलायतको जर्नल अफ एजुकेसन लिडरसिपले काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक डा प्रकाशचन्द्र भट्टराईलाई ‘इमेराल्ड इएफएमडी–२०१५’ को सर्वोत्कृष्ट अवार्ड अन्तर्गत मोस्ट कमेन्डेबल अवार्डबाट सम्मान गरेको छ ।

विश्वभरका विद्यावारिधि शोधकर्ताबीच भएको प्रतिस्पर्धामा डा भट्टराईले सर्वाेत्कृष्ट भई सो सम्मान प्राप्त गर्नुभएको हो । शिक्षा र नेतृत्व रणनीति विधा अन्तर्गत उहाँले सो सम्मान प्राप्त गर्नुभएको हो । बेलायतमा वैशाख १ गते सो सम्मानको घोषणा गरिएको डा भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

यसअघि डा भट्टराईलाई गत असोजमा अमेरिकाको कन्सोर्टियम फर दि स्टडी अफ लिडरसिप एन्ड एथिक्स इन एजुकेसन नामक संस्थाले वर्षको सर्वोत्कृष्ट शोधपत्रका रुपमा ‘पल बेगले अवार्ड–२०१५’ बाट सम्मान गरेको थियो ।

काठमाडौँ विश्वविद्यालय, स्कुल अफ एजुकेसनबाट भएको विद्यावारिधि शोधलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सम्मान गरिएको पहिलो पटक भएको जिकिर गरिएको छ । डा भट्टराईले ‘नैतिक नेतृत्व’ शीर्षकमा गत वर्ष काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेसनबाट विद्यावारिधि गर्नुभएको थियो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री