प्रम स्वागत समारोहमा सरिक

ef/tsf] /fhsLo e|d0fdf /xg'ePsf k|wfgdGqL s]kL zdf{ cf]nLsf] ;Ddfg / g]kfnsf] ^^ cf}+ k|hftGq lbj;sf cj;/df gofF lbNnLl:yt g]kfnL b'tfjf;åf/f cfof]lht :jfut ;df/f]x . tl:a/ M k|sfz l;njfn, /f;;, gofF lbNnL

 नयाँ दिल्ली, ७ फागुन । नेपालको छैसठ्ठीऔँ प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा भारतस्थित नेपाली राजदूतावासले आज साँझ राजदूतावासमा आयोजना गरेको स्वागत समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरु सरिक हुनुभयो ।

सो अवसरमा भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले प्रतिनिधिमण्डलको स्वागत गर्नुभएको थियो ।
मुरलीमनोहर जोशी, करण सिंह लगायत भारतका विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, नेपालका लागि भारतीय राजदूत रणजीत राय, विभिन्न मुलुकका कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारी, नेपाल र भारतका बुद्धिजीवी तथा उद्योगी–व्यवसायी र प्रवासी नेपाली लगायतको समारोहमा सहभागिता थियो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री