ओलीद्वारा गान्धीको समाधिस्थलमा पुष्पहार अर्पण

ufGwLsf] ;dflw:yndf k'ikxf/ ck{0f ef/tsf] /fhsLo e|d0fdf /xg'ePsf k|wfgdGqL s]kL zdf{ cf]nLn] zlgaf/ /fh3f6l:yt dxfTdf ufGwLsf] ;dflw:yn k'u]/ k'ikxf/ ck{0f ug'{x'Fb} . tl:a/ M k|sfz l;njfn, gofF lbNnL, /f;;

नयाँ दिल्ली, ८ फागुन । भारतको राजकीय भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज बिहान राजघाटस्थित महात्मा गान्धीको समाधिस्थल पुगेर पुष्पहार अर्पण गर्नुभयो ।

भारतको औपचारिक भ्रमणमा जाने विदेशी राष्ट्र प्रमुख एवम् सरकार प्रमुखबाट गान्धीको समाधिस्थलमा पुष्पहार चढाउने चलन रहँदै आएको छ । भारत स्वतन्त्रता आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता गान्धीको सम्मानमा समाधिस्थल बनाइएको हो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री